Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

E

externá vzdelávacia inštitúcia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie
Entry link: externá vzdelávacia inštitúcia

externé štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: externé štúdium

F

fakulta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.
Entry link: fakulta

fakultná nemocnica

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Patrí medzi špecializované výučbové zariadenie vysokej školy, kde sa uskutočňuje praktická výučba študentov medicínskych odborov.
Entry link: fakultná nemocnica

fanfáry

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Kratšia slávnostná hudobná skladba. Používa sa pri akademických obradoch v čase, keď sprievod akademických funkcionárov vstupuje do auly alebo z nej odchádza.
Entry link: fanfáry

finančné fondy vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) štipendijný fond, d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím d) fondy podľa osobitných predpisov.
Entry link: finančné fondy vysokej školy

financovanie vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem toho môžu verejné vysoké školy využívať aj ďalšie zdroje stanovené zákonom o vysokých školách (§ 16). Štátne vysoké školy sú financované podľa osobitných predpisov. súkromné vysoké školy si zabezpečujú finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť z vlastných zdrojov.
Entry link: financovanie vysokých škôl

formy štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: formy štúdia

funkčné obdobie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu vykonávať svoju funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Entry link: funkčné obdobie

FX

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:06)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: FX


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO