Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

G

garant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.
Entry link: garant

Gaudeamus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Veseľme sa - začiatok starej latinskej piesne Gaudeamus Igitur. Z pôvodnej skladby sa dve slohy používajú dodnes ako neoficiálna študentská hymna.
Entry link: Gaudeamus

gestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program. Pozri tiež garant.
Entry link: gestor

graduovať

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Udeľovať, resp. získavať akademickú hodnosť.
Entry link: graduovať

grant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy.
Entry link: grant

grantová agentúra

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).
Entry link: grantová agentúra

grantová úloha

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Úloha, ktorej vyriešenie je spojené s udelením grantu.
Entry link: grantová úloha

grémium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.
Entry link: grémium

H

habilitácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent, (2) obhajoba habilitačnej práce pred habilitačnou komisiou a členmi vedeckej rady fakulty.
Entry link: habilitácia

habilitačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.
Entry link: habilitačná práca


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO