Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

C

C

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: C

celoživotné vzdelávanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Pozostáva z formálneho vzdelávania, ak sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách národnej výchovno-vzdelávacej sústavy, neformálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje v inštitúciách s výchovno-vzdelávacími cieľmi, ale mimo tejto sústavy a informálneho vzdelávania, ktoré je výsledkom nezámerného, často neuvedomelého poznávania.
Entry link: celoživotné vzdelávanie

cena dekana

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri cena rektora
Entry link: cena dekana

cena Ľudovej banky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ľudová banka (Volksbank) udeľuje každoročne ocenenie Grand Prix Ľudovej banky vybranému absolventovi vysokých škôl v SR. Návrh kandidáta predkladá rektor, pričom prihliada najmä na študijné výsledky, medzinárodnú reprezentáciu, všeobecnú rozhľadenosť a osobnostný profil kandidáta. Cena sa odovzdáva slávnostným spôsobom a jej udelenie je spojené s finančnou odmenou.
Entry link: cena Ľudovej banky

cena rektora

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej školy. Podobne môže na fakulte udeľovať cenu aj dekan.
Entry link: cena rektora

centrálny register študentov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri register študentov
Entry link: centrálny register študentov

Č

čestný doktorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri Dr.h.c..
Entry link: čestný doktorát

C

curriculum vitae

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
z lat. životná cesta, v súčasnosti profesijný alebo štruktúrovaný životopis
Entry link: curriculum vitae

cvičenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z viacerých metodických foriem výučby, ktorá slúži spravidla na upevnenie a precvičenie učiva získaného napr. na prednáške. Špeciálnymi druhmi cvičení môžu byť praktické cvičenie alebo výpočtové cvičenie.
Entry link: cvičenie

cvičné školy a cvičné školské zariadenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, s ktorou vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie praktickej výučby (tzv. pedagogické praxe) v učiteľských študijných programoch.
Entry link: cvičné školy a cvičné školské zariadenia