Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

D

D

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:06)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: D

Ď

ďalšie vzdelávanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Ďalšie vzdelávanie sa riadi zákonom č. 386/1997 Z.z.
Entry link: ďalšie vzdelávanie

D

dekan/ka

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Podrobnosti určuje § 28 zákona.
Entry link: dekan/ka

dekanát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana.
Entry link: dekanát

denné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: denné štúdium

dies academicus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp. akademické dni). Pri tejto príležitosti sa odovzdávajú ceny rektora a pamätné medaily vysokej školy.
Entry link: dies academicus

diplom

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad o absolvovaní štúdia a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola a spravidla ho odovzdáva absolventovi na slávnostnej promócii. Pozri tiež doklady o absolvovaní štúdia .
Entry link: diplom

diplomant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent, ktorý má rozpracovanú diplomovú prácu.
Entry link: diplomant

diplomová práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: diplomová práca

disciplinárna komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi , ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. Jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.
Entry link: disciplinárna komisia


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO