Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

K

katedra

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Pedagogické pracovisko fakulty, spravidla organizované podľa vedného odboru, z oblasti ktorého rieši vedecké úlohy alebo podľa študijného odboru, ktorý katedra gestoruje.
Entry link: katedra

klasifikačná stupnica

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:00)

Klasifikačnú stupnicu tvorí šesťstupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky),

B – veľmi dobre (nadpriemernévýsledky),

C – dobre (priemerné výsledky),

D – uspokojivo (prijateľnévýsledky),

E – dostatočne (výsledky spĺňajúiba minimálne kritériá),

FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálnekritériá)
Entry link: klasifikačná stupnica

klub dekanov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a riadiacej činnosti fakúlt.
Entry link: klub dekanov

kňazské semináre

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha vysokoškolské štúdium teologických odborov, sú spravidla súčasťou niektorej bohosloveckej fakulty. Zákon o vysokých školách ich zahŕňa pod špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl.
Entry link: kňazské semináre

kolégium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov grémia spravidla aj dekani fakúlt, zástupca akademického senátu vysokej školy, zástupca odborovej organizácie, zástupca študentskej časti akademickej obce a hlavný kontrolór vysokej školy. Členmi kolégia dekana sú okrem členov grémia aj vedúci katedier a ústavov (inštitútov, centier).
Entry link: kolégium

komplexná akreditácia vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. ( § 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.
Entry link: komplexná akreditácia vysokej školy

konanie na vymenúvanie profesorov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.
Entry link: konanie na vymenúvanie profesorov

koordinátor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách.
Entry link: koordinátor

kreditový systém štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri absolvovaní jednotiek študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Základnými vlastnosťami kreditov je ich prenositeľnosť (angl. transfer), čo značí že kredity sa môžu prenášať napr. pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole a zhromažďovanie (angl. accumulation), t.j. získané kredity sa študentovi spočítavajú a dosiahnutím predpísaného počtu kreditov môže študent splniť podmienky na postup do ďalšej etapy štúdia alebo k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia. Kreditový systém používaný na vysokých školách v SR je založený na odporúčaniach ECTS. Bližšie podrobnosti o aplikácii kreditového systému na vysokých školách pozri lit. [3].
Entry link: kreditový systém štúdia

kredity

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie. Pozri tiež kreditový systém štúdia.
Entry link: kredity


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO