Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

O

obhajoba

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej práce, dizertačnej práce alebo habilitačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie stanovuje zákon.
Entry link: obhajoba

odborná prax

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z foriem vzdelávacích činností na vysokej škole je odborná prax. Študenti učiteľských študijných programov vykonávajú tzv. pedagogickú prax, a to spravidla na cvičných školách a cvičných školských zariadeniach.
Entry link: odborná prax

odborné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: odborné vysoké školy

odborný asistent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: odborný asistent

odborová komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore . Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s touto inštitúciou.
Entry link: odborová komisia

odporúčaný študijný plán

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.
Entry link: odporúčaný študijný plán

opakovanie ročníka

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník zmysel, pretože absolvovanie predmetu nie je striktne viazané ku konkrétnemu semestru, resp. akademickému roku. Z toho dôvodu stráca zmysel aj opakovanie ročníka.
Entry link: opakovanie ročníka

oponent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o riešení výskumného projektu a pod.
Entry link: oponent

organizačný poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy vysokej školy, pozri vnútorné predpisy fakulty
Entry link: organizačný poriadok

orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Entry link: orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO