Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO

S

semester

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia.
Entry link: semester

seminár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychovávajúca katolíckych kňazov
Entry link: seminár

Š

školiteľ

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa Doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.
Entry link: školiteľ

školné

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri poplatky spojené so štúdiom
Entry link: školné

S

skončenie štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. Okrem toho sa môže štúdium skončiť zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku, vylúčením zo štúdia z disciplinárnych dôvodov, neskončením štúdia v stanovenom termíne (viac ako dva roky po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia) a zrušením študijného programu ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.
Entry link: skončenie štúdia

skúškové obdobie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
časť akademického roka, vyhradená na vykonanie skúšok
Entry link: skúškové obdobie

skúšky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci výučbového obdobia (v tzv. skúškovom období). Okrem toho každý študijný program obsahuje ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Pred skúšobnou komisiou sa vykonávajú aj rigorózne skúšky (pozri rigorózne konanie) a dizertačné skúšky, ktoré sú podmienkou úspešného skončenia doktorandského štúdia.
Entry link: skúšky

skúšobná komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych, rigoróznych a dizertačných skúšok. Členmi skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok môžu byť vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných zariadení alebo z praxe, ktorých schváli príslušná vedecká rada. Členmi komisie na vykonanie dizertačných skúšok sú v prípade, že tému dizertačnej práce vypísala externá vzdelávacia inštitúcia aj zástupcovia tejto inštitúcie.
Entry link: skúšobná komisia

Slovenská rektorská konferencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri reprezentácia vysokých škôl
Entry link: Slovenská rektorská konferencia

sľub

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, novovymenovaní docenti a doktori vied, inaugurovaný rektor a dekani alebo čestný doktor.
Entry link: sľub


Stránka:  1  2  3  4  5  (Ďalší)
  VŠETKO