Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

V

veda na vysokých školách

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať najmä základný výskum, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti. (§ 2/12).
Entry link: veda na vysokých školách

vedecká rada

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo na odbornej vysokej škole akademická rada). Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Analogicky je na fakultách zriadená vedecká rada, umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo akademická rada fakulty.
Entry link: vedecká rada

vedecko-pedagogické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu docent je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu profesor je predchádzajúce získanie titulu docent a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania.
Entry link: vedecko-pedagogické tituly

vedúci katedry, ústavu, inštitútu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o verejnej službe a pracovného poriadku fakulty.
Entry link: vedúci katedry, ústavu, inštitútu

vedúci práce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysokoškolský učiteľ, pod vedením ktorého študent vypracúva bakalársku alebo diplomovú prácu.
Entry link: vedúci práce

vedúci zamestnanci fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
tajomník fakulty, vedúci pracovísk a účelových zariadení
Entry link: vedúci zamestnanci fakulty

vedúci zamestnanci vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a vedúci súčastí vysokej školy. Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú konkurzom.
Entry link: vedúci zamestnanci vysokej školy

verejná vysoká škola

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoká škola
Entry link: verejná vysoká škola

vnútorné predpisy fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: a) štatút fakulty, b) organizačný poriadok fakulty, c) zásady volieb do akademického senátu fakulty, d) rokovací poriadok akademického senátu fakulty, e) rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, f) ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty.
Entry link: vnútorné predpisy fakulty

vnútorné predpisy vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vnútorné predpisy vysokej školy sú: a) štatút verejnej vysokej školy, b) študijný poriadok verejnej vysokej školy, c) zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, d) pracovný poriadok verejnej vysokej školy, e) organizačný poriadok verejnej vysokej školy, f) zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy, g) rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy, h) rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy, i) štipendijný poriadok verejnej vysokej školy, j) disciplinárny poriadok verejnej vysokej školy pre študentov, k) rokovací poriadok disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy, l) ďalšie predpisy, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, alebo zákon. (§ 15/1).
Entry link: vnútorné predpisy vysokej školy


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO