Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Z

zákon o verejnej službe

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [5]
Entry link: zákon o verejnej službe

zákon o vysokých školách

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [1]
Entry link: zákon o vysokých školách

zákonník práce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [6]
Entry link: zákonník práce

zamestnanecká časť akademickej obce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická obec
Entry link: zamestnanecká časť akademickej obce

zanechanie štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním štúdia. Študent oznámi zanechanie štúdia vysokej škole písomne a dňom doručenia jeho vyhlásenia prestáva byť študentom.
Entry link: zanechanie štúdia

zápočet

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona.
Entry link: zápočet

zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy verejnej vysokej školy
Entry link: zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov

záverečná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná práca. Študent vypracúva záverečnú prácu pod vedením vedúceho práce a obhajuje ju pred komisiou pre štátne skúšky (skúšobná komisia). Záverečnú prácu posudzuje oponent/oponenti a vypracuje/ú na ňu oponentský posudok. Dizertačnú prácu vypracúva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa.
Entry link: záverečná práca

zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kredity
Entry link: zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

zmluva o štúdiu (learning agreement)

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden zo základných dokumentov, ktorý sa vyhotoví pri uskutočňovaní študentskej mobility. Uzatvára sa medzi vysielajúcou vysokou školou, prijímajúcou vysokou školou a študentom. Študent sa zaväzuje, že na prijímajúcej vysokej škole absolvuje vybrané predmety, prijímajúca vysoká škola sa zaväzuje, že študentovi umožní výučbu týchto predmetov a vysielajúca vysoká škola, že uzná študentom absolvované predmety, vrátane ich kreditového ohodnotenia. (Vzor zmluvy je uvedený v [3]).
Entry link: zmluva o štúdiu (learning agreement)