Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Consultez le glossaire à l'aide de cet index

Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Suivant)
  Tout

A

A

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Lien vers l'article : A

Absolvent

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium.
Lien vers l'article : Absolvent

agentúra SAIA

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:43)
Slovenská akademická informačná agentúra. Nezisková organizácia, ktorej poslaním je programami a službami napomáhať rozvoj vzdelávania na Slovensku. Informuje verejnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a o podporných grantoch a štipendiách.
web: www.saia.sk
Adresy:
  • Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1, tel. 02 544 11 426, 02 544 11 436
  • Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048 413 78 10
  • Boženy Nemcovej 32, 040 01 Košice, tel. 055 632 54 18
  • UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel. 037 651 47 55 kl. 396
  • PU, Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov, tel. 051 771 16 76
  • Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 8, 041 565 04 80
Lien vers l'article : agentúra SAIA

AIS

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Viaceré vysoké školy v SR prevádzkujú databázový informačný systém, sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom. Zaužívaný názov pre takýto systém je Akademický informačný systém (AIS).
Lien vers l'article : AIS

AIUTA

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Association Internationale des Universités du Troisiéme Age - Svetová asociácia univerzít tretieho veku.
Lien vers l'article : AIUTA

Akadémia vzdelávania

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).
Lien vers l'article : Akadémia vzdelávania

akademická obec

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy ( zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce) (§ 3, § 25).
Lien vers l'article : akademická obec

akademická pôda

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).
Lien vers l'article : akademická pôda

akademická rada

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická samospráva
Lien vers l'article : akademická rada

akademická samospráva

(Modifié le: Piatok 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. (§ 7, § 24).
Lien vers l'article : akademická samospráva


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Suivant)
  Tout