Názov projektu: Komplexná inovácia pedagogickej a vzdelávacej činnosti na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s dôrazom na potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti

Rozpočet: 549 018,73 €

Názov aktivity: 3.1 Vzdelávanie učiteľov FSŠ na zvyšovanie ich jazykových a digitálnych kompetencií.

Špecifikácia cieľa (Anotácia): Podpora vzdelávania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a zvyšovanie ich kompetenčného profilu

Termín realizácie aktivity: 01/2013 - 06/2014

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je realizácia vzdelávania pedagogických zamestnancov fakulty, za účelom posilnenia ich jazykových a digitálnych kompetencií, ktoré umožnia vývoj a tvorbu študijných materiálov a prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej práce.