Pomoc s Search courses

Dejiny filozofie

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom z dejín filozofického myslenia. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať dejinno-filozofické  problémy do nových postmoderných kontextov.

Estetika

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným estetickým problémom. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať problémy do nových postmoderných estetických a umenovedných kontextov.

Logika (KFI/NLog/08)

Cieľom kurzu je precvičiť a prehĺbiť vedomosti získané na prednáškach a štúdiom povinnej literatúry. Zameriava sa na základy klasickej logiky a pokúša sa ukázať prepojenie medzi formálnou symbolickou logikou a vetami prirodzeného jazyka, v ktorých často humanitné vedy formulujú svoje tvrdenia.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Logika (KSOC/LOG/09)

Kurz predstavuje základné poznatky z logickej sémantiky, predikátovej a výrokovej logiky. Zameriava sa na využitie logiky pri budovaní vedeckých teórií a na jej aplikácie v rámci humanitných vied.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Multikulturalita - Mutikulturalizmus

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom multikulturality, multikulturalizmu a multikultúrneho spolunažívania. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a riešiť aktuálne problémy súčasného multikultúrneho sveta.

Úvod do logiky (KFI/UvLog/08)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s logickou syntaxou, sémantikou a základmi predikátovej logiky . Poskytuje základné teoretické vedomosti a priestor na nácvik a osvojenie si zručností z elementárnej logiky.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Úvod do neklasických logík (FF/KFi/UNL)


This course is an introduction to non-classical logics. Since the classical logical apparatus was formulated, there have been those who urged that it should be improved, modified or replaced. The subject of non-classical logic is now far too big for one term, so this course includes only few logical systems such as intuitionism, conditional logics, paraconsistent logics, fuzzy logics, transparent intensional logic and so on.

Učiteľ: Lenka Kocinová