Pomoc s Search courses

Logika (KFI/NLog/08)

Cieľom kurzu je precvičiť a prehĺbiť vedomosti získané na prednáškach a štúdiom povinnej literatúry. Zameriava sa na základy klasickej logiky a pokúša sa ukázať prepojenie medzi formálnou symbolickou logikou a vetami prirodzeného jazyka, v ktorých často humanitné vedy formulujú svoje tvrdenia.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Logika (KSOC/LOG/09)

Kurz predstavuje základné poznatky z logickej sémantiky, predikátovej a výrokovej logiky. Zameriava sa na využitie logiky pri budovaní vedeckých teórií a na jej aplikácie v rámci humanitných vied.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Úvod do logiky (KFI/UvLog/08)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s logickou syntaxou, sémantikou a základmi predikátovej logiky . Poskytuje základné teoretické vedomosti a priestor na nácvik a osvojenie si zručností z elementárnej logiky.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Úvod do neklasických logík (FF/KFi/UNL)


This course is an introduction to non-classical logics. Since the classical logical apparatus was formulated, there have been those who urged that it should be improved, modified or replaced. The subject of non-classical logic is now far too big for one term, so this course includes only few logical systems such as intuitionism, conditional logics, paraconsistent logics, fuzzy logics, transparent intensional logic and so on.

Učiteľ: Lenka Kocinová