Aktuálne problémy edukácie v ON

Kurz je orientovaný na prezentovanie teoretického rámca odborovej didaktiky ako východiska pregraduálnej prípravy štúdia v učiteľskom študijnom programe. Študent bude rozvíjať svoje vedomosti v teritóriu techník a metodických postupov podporujúcich kreativitu, samostatnosť, aktivitu Študent dokáže aplikovať teoretickú prípravu do podoby plánovania a tvorby simulovaných modelov vyučovacích hodín, reflektujúc tak potencialitu zmien v predmete občianska náuka z aspektu obsahového a didakticko-transformačného. 

Dejiny etického myslenia

Študent porozumie a dokáže identifikovať teoretické špecifiká filozoficko-etických konceptov z dejinného aspektu; na základe komparácie diferencuje rôznosť teoretických prístupov k morálnym problémom. Študent je schopný interpretovať a analyzovať problémy na základe aktívnej práce s odborným textom, dokáže kriticky posúdiť, usudzovať a sumarizovať, formulovať relevantné závery. 

Dejiny filozofie

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom z dejín filozofického myslenia. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať dejinno-filozofické  problémy do nových postmoderných kontextov.

Estetika

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným estetickým problémom. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a aplikovať problémy do nových postmoderných estetických a umenovedných kontextov.

Etika I.

Študent identifikuje ťažiskové problémy etiky ako filozofickej disciplíny; porozumie základnej terminológii viažúcej sa na problematiku etiky a morálky ako predmetu vedeckého skúmania. Študent nadobudne základné vedomosti o teoretických prístupoch skúmajúcich morálne teritórium a ich klasifikácii, ktoré sa stanú východiskom pre samostatné porozumenie a hodnotenie aktuálnych morálnych procesov v sociálnom kontexte.

Filozofia kultúry

Kurz prednášok sa zameriava na Filozofiu kultúry ako filozofickú disciplínu. Dôraz sa v ňom kladie na pochopenie kategoriálneho aparátu filozofie kultúry, metódy skúmania, rozdiel medzi skúmaním kultúry filozofiou kultúry a inými vedami o kultúre (kulturológia, sociológia kultúry, kultúrna antropológia, etnológia a i.); štrukturálne komponenty kultúry; problém spolunažívania kultúr; dejiny teórií kultúry – dejinno-filozofický a systematický prístup, ktoré sa aplikujú na vybrané teórie kultúry: Freud, Cassirer, Huntington, Lipovetský, Keller, Bauman a iní.

Logika

Študent identifikuje predmet a význam logiky, ovláda základné pojmy a princípy logiky. Je oboznámený so základmi výrokovej logiky a je schopný to ilustrovať na príkladoch. Chápe základné metodologické predpoklady a logické postupy v argumentácii.

Logika (KFI/NLog/08)

Cieľom kurzu je precvičiť a prehĺbiť vedomosti získané na prednáškach a štúdiom povinnej literatúry. Zameriava sa na základy klasickej logiky a pokúša sa ukázať prepojenie medzi formálnou symbolickou logikou a vetami prirodzeného jazyka, v ktorých často humanitné vedy formulujú svoje tvrdenia.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Logika (KSOC/LOG/09)

Kurz predstavuje základné poznatky z logickej sémantiky, predikátovej a výrokovej logiky. Zameriava sa na využitie logiky pri budovaní vedeckých teórií a na jej aplikácie v rámci humanitných vied.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Multikulturalita - Mutikulturalizmus

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom multikulturality, multikulturalizmu a multikultúrneho spolunažívania. Dokáže analyzovať problémy, hľadať súvislosti a riešiť aktuálne problémy súčasného multikultúrneho sveta.

Multikultúrna výchova (seminár)

Kurz seminárov je zameraný na pochopenie podstaty, významu a nevyhnutnosti rozvíjania interkultúrnych kompetencií v našej multikultúrnej spoločnosti. Na seminároch sa implementujú pojmy, metódy a spôsoby riešenia problémov: kultúrneho spolunažívania, eliminovania stereotypov a predsudkov, foriem diskriminácie a iné.

Novoveká a súčasná filozofia

Disciplína je zameraná na dejinnofilozofickú charakteristiku
základných filozofických konceptov, smerov a ich predstaviteľov od
novoveku po súčasnosť. Umožňuje poslucháčom porozumieť základnej
terminológii, metodológii  a spôsobom reflexie konštitutívnych problémov
a kategórií poklasických filozofických koncepcií v kontexte aktuálnych
problémov.

Praktická estetika

Kurz Praktická estetika, ktorá sa realizuje v podobe seminárov sa zameriava na ozrejmenie podstaty praktickej estetiky ako predmetu, ktorý sa vyučuje/môže sa vyučovať na ŠŠ. Študenti pochopia ciele (hlavný, špecifické) praktickej estetiky; podmienky realizácie tohto predmetu; základné princípy (vnímavosť, tvorivosť, umenie, mimoumelecká činnosť, interpretácia); metódy, ktoré preferuje praktická estetika; kompozíciu vyučovacej hodiny a tiež spôsob hodnotenia tohto predmetu.

Umenie a kultúra

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom. Dokáže analyzovať problémy a hľadať súvislosti,implementovať metódy a postupy do rôznych spoločensko-historických, umenovedných, sociologických a filozofických kontextov.

Úvod do logiky (KFI/UvLog/08)

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s logickou syntaxou, sémantikou a základmi predikátovej logiky . Poskytuje základné teoretické vedomosti a priestor na nácvik a osvojenie si zručností z elementárnej logiky.
Učiteľ: Lenka Kocinová

Úvod do neklasických logík (FF/KFi/UNL)


This course is an introduction to non-classical logics. Since the classical logical apparatus was formulated, there have been those who urged that it should be improved, modified or replaced. The subject of non-classical logic is now far too big for one term, so this course includes only few logical systems such as intuitionism, conditional logics, paraconsistent logics, fuzzy logics, transparent intensional logic and so on.

Učiteľ: Lenka Kocinová

Základy politológie

Predmet je určený pre študentov Katedry filozofie, učiteľský smer. Jeho úlohou je oboznámiť budúcich učiteľov so základnými pojmami z politických vied. Venuje sa politológii ako vednej disciplíne. Uvádza študentov do problematiky politického myslenia, politických a volebných systémov, medzinárodných vzťahov, rozdelenia moci, definuje demokraciu a jej hlavné teórie, venuje sa politickým ideológiám - liberalizmus, konzervatizmus, socializmus, marxizmus, komunizmus, nacionalizmus, fašizmus, ekologizmus a environmentalizmus, feminizmus.