Systematická botanika 1 (KBG/SB1/15)

Predmet Systematická botanika 1 je zameraný na klasifikáciu rastlinnej ríše, hlavné klasifikačné kritériá, históriu rastlinných systémov, taxonomické kategórie a botanickú nomenklatúru. Od fotoautotrofnej vývojovej línie Prokaryota po oddelenie Polypodiophyta je uvedená charakteristika, systém, fylogenetické vzťahy, životný cyklus typových zástupcov, výskyt a význam v ekosystémoch a charakteristika dôležitejších zástupcov.

Toxikologická biológia živočíchov

Predmet je zameraný na získanie poznatkov v oblasti všeobecnej a molekulárnej toxikológie živočíchov. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi pôsobenia toxických látok, základnými pojmami a klasifikáciou toxických látok. Zvláštna pozornosť sa venuje mechanizmom účinku rôznych toxických látok (rizikové prvky, pesticídy, mykotoxíny, toxíny rastlinného či živočíšneho pôvodu) na živé organizmy a človeka. Študenti tiež získajú informácie o faktoroch ovplyvňujúcich toxicitu látok, diagnostike intoxikácií či kinetike toxických látok v živočíšnom organizme.

Všeobecná biológia

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov zo všeobecnej biológie, predovšetkým o štruktúre a základných princípoch fungovania živých organizmov. Zvláštna pozornosť je venovaná bunke ako základnej jednotke živých organizmov, procesom na molekulárnej úrovni, dedičnosti a premenlivosti organizmov ako aj základom systematiky a evolúcie organizmov. Predmet je určený pre študentov biológie rôznych študijných programov ako aj študentom "nebiológom" ako voliteľný predmet.