Interpretácia hudobno-dramatického diela

Študent na základe štúdia partitúry a libreta - a na základe zhliadnutia záznamu inscenácie hudobnodramatického diela popisuje štýlové hudobné a dramatické špecifiká diela a kriticky komentuje jeho inscenačné stvárnenie, ktoré videl na zázname. Obe tieto polohy porovnáva.

Intonácia a rytmus

Kurz obsahuje základné teoretické informácie a praktický materiál v oblasti Intonácie a rytmu. Študent na základne teoretických poznatkov dokáže identifikovať základné tonálne vzťahy a hudobné motívy jednotlivých hudobných ukážok. Identifikuje základné hudobné motívy detských piesní, pomocou ktorých precvičuje terctonálne útvary so-la-so-mi so (solmizačné slábiky) a ovláda fonogestiku. Disponujú záznamom ľudových piesní a jednohlasných intonačno-rytmických cvičení.  Študent precvičuje  jednohlasné a dvojhlasné intonačné cvičenia, kánony, durový a molový pentachord. Výber intonačných cvičení je spojený s precvičovaním jednoduchých a zložených taktov, ktoré študent vie identifikovať na základne sluchu a deklamuje ich prostredníctvom rytmických hier a cvičení.

Cieľom predmetu Intonácia a rytmus je rozvíjať vlohy, hudobnosť, tonálne a harmonické cítenie študenta na základe ktorých sa otvára a buduje jeho intonácia a hudobné vnímanie.

Seminár k bakalárskej práci

Kurz študentov oboznamuje s pravidlami obsahovej a formálnej výstavby odborného textu, s aplikáciou vhodných metodologických postupov, s formuláciou a zovšeobecnením vlastných zistení a s formálnou a grafickou úpravou záverečnej práce.

Učiteľ: Alena Čierna

Súčasná slovenská hudba

KH/mUH08/15

KH/mUHU16/15

KH/mUHD15/15

KH/mHZD13/16

Dejiny slovenskej hudby 20. storočia podávajú obraz o vývoji hudby na Slovensku v nadväznosti na spoločensko-politické, národnostné a hudobno-kultúrne pomery v 20. Storočí. Prinášajú prehľad nového smerovania hudby na začiatku 20. storočia, vzniku a vývoja slovenskej hudobnej moderny, nástup a vývoj skladateľských generácií v povojnovom období, osobitne koncom 50. a opäť v priebehu 80. rokov 20. storočia. Vzhľadom na vstup nových technológií do hudby objasnenie úlohy Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a filmu vo vývoji slovenskej hudby 20. a 21. storočia.

Učiteľ: Alena Čierna

Teoreticko-metodické základy predprimárnej a primárnej hudobnej výchovy

Osvojenie si základov hudobnej náuky: základy notopisu, hudobná terminológia. Orientácia v hudobno-historickom vývoji, poznávanie diel významných skladateľských osobností. Poznávanie hudobných nástrojov (aerofóny, chordofóny, membránofóny, idiofóny); ľahkoovládateľné hudobné nástroje.

Verbálna interpretácia hudobno-dramatického diela

Predmet nadväzuje na predmet "interpretácia hudobno-dramatického diela". Študent sa učí verbálne prezentovať poznatky získané štúdiom partitúry, libreta a záznamu inscenácie diela - a to s ohľadom na rôzne cieľové (vekové) skupiny potenciálnych poslucháčov.

Základy hudobnej Informatiky

Poslaním vyučovania informatiky pre hudobníkov je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácii počítačových systémoch zameraných na spracovanie zvuku.

Základy hudobnej kultúry

Cieľom kurzu je osvojiť si základné hudobné pojmy a dokázať ich adekvátne používať. Študent porozumiete podstate hudby ako umenia a hudby ako vedy a zorientuje sa v rôznych prejavoch hudobnej kultúry.

Základy réžie II.

Študent sa teoreticky oboznamuje s profesiou režiséra v kontexte jej historického vývoja.