Základy výskumu v ošetrovateľstve / Metodológia

Osvojenie základnej výskumnej terminológie, metodologických princípov, teoretických a praktických informácií o výskumnom procese a hodnotení kvality výskumu. Študent je po absolvovaní predmetu schopný samostatne formulovať vedecký problém, výskumné otázky a hypotézy, vytvoriť výskumný projekt zahrňujúci výber výskumnej vzorky a metód výskumu, prezentovať a obhájiť výskumný projekt.

Stručná osnova predmetu: 

1. Veda, vedecké poznanie a vedecký výskum

2. Teória a metodológia

3. Etika výskumu

4. Paradigmy výskumu v sociálnych vedách – kvantitatívny prístup

5. Paradigmy výskumu v sociálnych vedách – kvalitatívny prístup

6. Schéma vedeckého výskumu I. – výskumný problém, otázky, hypotézy,

7. Schéma vedeckého výskumu II. – konštrukty, premenné, operacionalizácie

8. Schéma vedeckého výskumu II. – výskumná vzorka

9. Schéma vedeckého výskumu III. – metódy získavania údajov

10. Schéma vedeckého výskumu III. – transformácia, analýza a interpretácia údajov

11. Kritériá kvality výskumu (aspekty validity, reliabilita)

12. Záverečná správa a prezentácia výsledkov vedeckého výskumu

Základy výskumu v ošetrovateľstve

Charakterizovať podstatu vedeckého výskumu, zvlášť výskumu v zdravotníctve a fyzioterapie, špecifikovať etické aspekty výskumnej práce všeobecne, zvlášť vo fyzioterapii, teoreticky a prakticky zvládnuť metodológiuvýskumnej práce, jednotlivé metódy a meracie techniky výskumu a jeho vyhodnotenia, formulovať výskumné problémy, stanoviť hypotézy, pripraviť stratégiu výskumu, jeho realizáciu a vyhodnotenie, pracovať s literatúrou a publikovať výsledky výskumu, realizovať  výskum vo fyzioterapii.

Multikultúrne ošetrovateľstvo v komunitách

Porozumieť pojmom etnicita, kultúra, duševno, viera, náboženstvo, zoznámiť sa so základnou charakteristikou vybraných etnických, kultúrnych a náboženských skupín, vedieť prispôsobiť ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodinám a komunitám akceptujúc teóriu multikultúrneho ošetrovateľstva  podľa M. Leiningerovej.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Neurologické ošetrovateľstvo

Charakteristika neurologického ošetrovateľstva. Ošetrovanie pri chorobách postihujúcich prevažne mozog. Ošetrovanie pri záchvatových nervových chorobách a pri bolesti hlavy. Ošetrovanie pri chorobách postihujúcich miechu, periférny nervový systém, svaly a prevod vzruchov z nervu na sval. Ošetrovanie pri neurózach.Špecifiká ošetrovania detí s neurologickými ochoreniami.

Ošetrovateľské postupy a techniky

Objasniť ošetrovateľstvo ako odbor, ktorý predpokladá technické majstrovstvo zahrňujúce nielen zručnosti, ale aj vedomosti, demonštrovať teoreticky aj prakticky vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, posúdiť a zhodnotiť potreby chorých vzhľadom na ich bio-psycho-sociálnu situáciu a možnosti ich uspokojovania v rámci ošetrovateľského procesu, preukázať prakticky metódy a postupy starostlivosti o hygienu, výživu, mobilitu, vyprázdňovanie a fyziologické funkcie, demonštrovať techniky aplikácie liečiv a liečivých prípravkov per os, injekčne, kožou, telovými otvormi, preukázať jednotlivé metodiky a techniky odberu a odosielania biologického materiálu na vyšetrenia, demonštrovať asistenciu pri vymedzených diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských výkonoch, uviesť význam a potrebu holistického prístupu k ošetrovateľským postupom a technikám, vysvetliť nutnosť dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používania prostriedkov protipožiarnej ochrany.

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína, základné pojmy avýchodiská používané v ošetrovateľstve, procesuálne aspekty ošetrovateľstva, osoba a ošetrovateľstvo, zdravie a ošetrovateľstvo, prostredie a ošetrovateľstvo, základné ľudské potreby, ošetrovateľské teórie a ich koncepčné rámce, vybrané koncepčné modely ošetrovateľstva. Vzťah koncepčných modelov k jednotlivým zložkám ošetrovateľstva, formy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, filozofia zmeny v ošetrovateľstve, rola sestry a profesionálna príprava.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Ošetrovateľstvo v onkológii a paliatívnej starostlivosti

Pretransformovať vedomosti získané z iných predmetov s  dôrazom na kliniku, diagnostické a terapeutické metódy do ošetrovania v onkológii a paliatívnej starostlivosti, pracovať metódou ošetrovateľského procesu pri vybraných, chorobách a problémoch v onkologickej a paliatívnej starostlivosti , na modelových situáciách a na základe kazuistík využiť vybrané teórie a modely pri ošetrovaní chorých, používať príslušnú dokumentáciu v ošetrovateľskom procese, objasniť a zhodnotiť kvalitu ošetrovania v oblasti prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie onkologicky a paliatívne chorých, navrhnúť a zdôvodniť manažment ošetrovateľského procesu na lôžkových a ambulantných pracoviskách onkológie, v ADOS a v hospicových zariadeniach.
Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch

Charakteristika ošetrovateľstva vo vybraných medicínskych odboroch. Špecifiká ošetrovateľského procesu. Manažment ošetrovateľstva na jednotlivých pracoviskách vybraných odborov. Ošetrovanie v oftalmológii. Ošetrovanie v otorinolaryngológii. Ošetrovanie v dermatológii, infektológii. Ošetrovanie v neurochirurgii.  Ošetrovanie v onkológii.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Ošetrovateľstvo zdravia pri práci

Poskytnúť informácie o postavení ošetrovateľstva zdravia pri práci, odbory ošetrovateľstva zdravia pri práci, vymedziť rolu a kompetencie sestry, legislatívne normy, uplatňovanie metód založených na vedeckých dôkazoch, pochopiť podstatu organizačných modelov, popísať ohrozenia plynúce z pracovného procesu,  vysvetliť interakcie práce a zdravia podľa epidemiologického modelu.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Pedagogika v ošetrovateľstve

Preukázať základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, zákonitostiach a princípoch pedagogiky. Objasniť výchovu a vzdelávanie v širších súvislostiach. Analyzovať vzťah výchovy a vzdelávania k preventívnemu, liečebnému a ošetrovateľskému procesu. Identifikovať a prakticky aplikovať formy, metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania v ošetrovateľstve. Preukázať schopnosť aplikovať poznatky z teórie výchovy, vzdelávania, učenia a teórie zmeny v ošetrovateľskom procese tak, aby bola dosiahnutá pozitívna zmena k vlastnému zdraviu a zdraviu svojej rodiny. Preukázať poznatky  o fázach edukačného procesu. Poznať edukačné formy, metódy,  ciele. 

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Pediatria a ošetrovateľstvo

Charakteristika pediatrického ošetrovateľstva. Špecifiká ošetrovateľského procesu. Manažmentošetrovateľstva na pracoviskách pediatrie. Ošetrovanie detí s chorobami dýchacej sústavy. Ošetrovanie detí s chorobami tráviacich ústrojov. Ošetrovanie detí s chorobami krvi. Ošetrovanie detí s chorobami obehového systému. Ošetrovanie detí s imunoalteračnými chorobami. Ošetrovanie detí s chorobami endokrinného systému a poruchami látkovej výmeny. Ošetrovanie detí s chorobami obličiek a močových ciest. Ošetrovanie detí s neurologickými chorobami a poruchami vyššej nervovej činnosti – DMO. Ošetrovanie detí s kožnými chorobami. Ošetrovanie detí s očnými chorobami. Ošetrovanie detí s ORL chorobami. Ošetrovanie detí s infekčnými chorobami. Ošetrovanie detí pri urgentných stavoch. Ošetrovanie fyziologického a patologického novorodenca.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Potreby chorých a ošetrovateľský proces

Cieľom kurzu je definovať potrebu ako pojem, definovať ošetrovateľský proces, jeho jednotlivé fázy a načrtnúť historický pohľad, analyzovať ošetrovateľský proces vo vzťahu k sestre a zdravému a chorému človeku. pracovať na základe modelových situácií a kazuistík, spracovať posudzovanie, tvorba ošetrovateľského plánu s cieľom aktivácie kritického myslenia sestry v praxi.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Preventívna medicína, zdravotná výchova, dietetika

Náplňou predmetu je získať základné vedomosti z oblasti preventívnej medicíny, zdravotnej výchovy a dietetiky. 

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Prvá pomoc

Všeobecné zásady prvej pomoci. Náhle stavy a neodkladná resuscitácia. Poranenia.Prvá pomoc pri výnimočných situáciách. Vyslobodzovanie, polohovanie, odsun a transport postihnutých. Obnovenie životne dôležitých funkcií. Zastavenie krvácania. Ošetrenie popálenín. Ošetrenie rán. Znehybnenie pri poranení kostí a kĺbov. Precvičovanie podľa modelových situácií s využitím všetkých dostupných pomôcok.

Sociálna starostlivosť v práci sestry

Charakterizovať systém sociálnej starostlivosti v SR, zoznámiť sa s metódami sociálnej práce a systémom práce sociálnej sestry v nemocnici, vymenovať možnosti poskytovania sociálnych dávok a sociálneho zabezpečenia.

Tvorca kurzu: Andrea Solgajová

Súvislá odborná prax

Cieľ predmetu:  Vytvoriť podmienky pre samostatnú prácu študentov v prevádzkových podmienkach zdravotníckych zariadení a uskutočnenie ošetrovateľského procesu na základe integrácie vedomostí, zručností, postojov a návykov z oblasti pedagogicko-psychologickej, etickej, právnej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej

Telovýchovné lekárstvo

Oboznámiť študentov o vplyve rôznych pohybových činností na zdravie, telesný rozvoj a funkčnú zdatnosť ľudského organizmu.