Pomoc s Search courses

Sociálna psychológia - Dr. Hudáková

Predmet sa venuje vymedzeniu sociálnej psychológie a jej postaveniu v systéme psychologických disciplín a oboznamuje študentov s kľúčovými témami disciplíny ako napr. socializácia, sociálne učenie, sociálna percepcia, sociálna komunikácia, dynamika sociálnych skupín, sociálny vplyv a pod

Sociálna psychológia v organizácii - Dr. Hudáková

Náplňou predmetu sú sociálne aspekty práce z pozície jednotlivca aj skupiny. Cieľom predmetu je, aby študent vedel identifikovať postoje k jednotlivým faktorom práce a pracoviska, rozumel vnútornému systému vzťahov v pracovných skupinách a poznal faktory podporujúce kvalitu a priebeh kooperácie v práci.

Organizačná a pracovná psychológia - Dr. Hudáková

Predmet Organizačná a pracovná psychológia sa venuje teoretickému pozadiu a aktuálnym informáciám súvisiacim s vymedzením predmetu a históriou pracovnej a organizačnej psychológie. Oboznamuje študentov s náplňou pracovnej psychológie a organizačnej psychológie.

Školská a pedagogická psychológia v praxi

Kurz je zameraný na získanie poznatkov o činnosti školského psychológa v školách a školských zariadeniach a práce školského psychológa s rôznym typom klientov.

Kariérové poradenstvo

Cieľom disciplíny kariérové poradenstvo je oboznámiť študentov z teoretickými (teórie kariérového poradenstva) a praktickými oblasťami (kariérové poradenstvo so špecifickými skupinami) pôsobenia kariérového poradenstva a získanie spôsobilosti pre výkon uvedenej špecifickej poradenskej oblasti. 

Učiteľ: Marta Zaťková

Klinická psychológia

Poskytnúť študentom poznatky  o jednotlivých témach klinickej psychológie.

Klinická psychológia kopírovanie 1

 cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o jednotlivých témach klinickej psychológie

Učiteľ: Marta Zaťková

Kvalitatívny výskum v sociálnych vedách

Osvojenie si základných teoretických informácií o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a možnostiach kombinácie s kvantitatínym prístupom. Absolvent kurzu má skúsenosť s celým procesom kvalitatívneho výskumu prostredníctvom reálnych údajov.

Metódy psychoterapeutickej praxe u dospelých (FSVaz/KPSV/2D007/08)

Cieľ: Oboznámenie so základnými metódami a kategóriami psychoterapie. Metódy racionálnej psychoterapie, sugestívna a hypnotická psychoterapia, empatická a abreaktívna psychoterapia, relaxačná a imaginatívna psychoterapia, nácviková psychoterapia, psychoanalytická psychoterapia, interpersonálna psychoterapia, techniky kognitívno - behaviorálnej psychoterapie.

Odborný cudzí jazyk l. (nemecký jazyk)

Cieľom predmetu  je ziskať schopnosť komunikovať v odbornom cudzom jazyku.

Učiteľ: Jana Ballayová

Ontogenetická psychológia

Cieľom predmetu je štúdium základných poznatkov o kognitívnom vývine dieťaťa, jeho percepcii, pamäti, myslení a riešení problémov, reči a utváraní pojmového aparátu, poskytuje i informácie o morálnom vývine, sociálnom a emocionálnom vývine s dôrazom na dominujúce aktivity v rôznych vývinových kontextoch. Cieľom kurzu je zároveň poskytnúť integrovaný pohľad na vývinové obdobia, s dôrazom na formatívne aktivity, životné udalosti a vývinové úlohy v kontexte biodromálnej psychológie.

 

Ontogenetická psychológia v kariérovom poradenstve

Cieľom disciplíny je získať integratívny pohľad na formatívne faktory a aktivity na vývin jednotlivca v kontexte biodromálnej teórie.