Sociálna spravodlivosť

Milé/í študentky a študenti,

zaoberať sa spravodlivosťou neznamená len zoznámenie sa s určitými právnymi textami a abstraktnými pojmami práva, ale ide o čosi viac. Vyžaduje si, aby ste postrehli relevanciu spravodlivosti vo vzťahu k vášmu životu a bezprostrednému okoliu, domovu, škole a komunite. Vyžaduje si, aby ste  konali bez ohľadu na pocity viny, hanby a výčitiek a aktívne sa zapojili do podpory spravodlivosti a rovnosti na všetkých úrovniach, či  osobnej, inštitučnej, národnej, alebo globálnej. Sociálna spravodlivosť tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudských práv a slobôd, rešpektovanie právnej normy, rešpektovanie práv druhých. Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Princíp sociálnej spravodlivosti patrí k základným princípom sociálnej politiky. Sociálnu spravodlivosť určujú pravidlá, normy, zákony, nariadenia, smernice, na základe ktorých sú v spoločnosti prerozdeľované príjmy a bohatstvo spoločnosti. Súčasne sem zaraďujeme aj tie pravidlá a nariadenia, ktoré určujú konkrétne možností, príležitosti a predpoklady medzi jednotlivých občanov a sociálnej skupiny . Sociálna spravodlivosť je vedená myšlienkami humanizmu, ľudského dobra a prospechu.

Ľudia na celom svete sú si odlišní v mnohých ukazovateľoch, napr. v tom, akého sú vierovyznania, ako vyzerajú, akého sú pohlavia, koľko majú rokov, aký majú zdravotný stav, akú majú farbu pleti, alebo k akej sociálnej skupine patria. Bez ohľadu na tieto rozdielnosti, by všetci ľudia mali mať rovnaké práva a povinnosti a aj keď sme všetci iní, mali by sme si byť rovní, pretože každý človek je jedinečný a neopakovateľný, so svojimi schopnosťami, potrebami, túžbami, snami, záujmami, tak s kladnými, ako aj so zápornými stránkami svojej osobnosti.

Ponúkam v tomto predmete ako eliminovať nespravodlivosť, nerovnosť, diskrimináciu, neľudské zaobchádzanie, krivdy. Na koho a akým spôsobom sa má jedinec obrátiť a ako má konať. V texte je sú podrobne popísané kroky ako eliminovať nespravodlivosť. A neposlednom rade ponúkam aj fakty prečo je potrebné učiť o ľudských práva a slobodách, kedy začať s výchovou a vzdelávaním, aby človek začal akceptovať, tolerovať inakosť – odlišnosť, aby sa naučil žiť v koexistencii rôznorodosti kultúr bez odsudzovania, ponižovania a odmietania.Sociokultúrne špecifiká Rómov

Študent pozná teórie sociálnej identity a vysvetlí ich podstatu. Rozlišuje prvky identity Rómov viažuce sa na etnicitu a sociálne prostredie. Pozná kultúrne citlivé metódy edukácie. Akceptuje etnické odlišnosti a rozvíja vlastnú interkultúrnu kompetenciu.

Voľnočasové aktivity v marginalizovaných komunitách

Študent pozná pojmy neformálna a informálna edukácia. Vysvetlí rozdiel medzi neformálnou a informálnou edukáciou. Pozná a odlišuje inštitúcie a zariadenia poskytujúce voľnočasové aktivity. Študent odlišuje cieľové skupiny sociálnej práce a aplikuje efektívne voľnočasové aktivity.