ESFVirtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie


Strategickým cieľom projektu Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie je vytvorenie podmienok a realizácia dištančného vzdelávania prostredníctvom virtualizácie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v spolupráci s Katedrou informatiky FPV.

Tento strategický cieľ vychádza ako z aktuálnych potrieb spoločenskej objednávky na úrovni cieľovej skupiny, tak i z potreby zvyšovania kultúry a kvality univerzitného vzdelávania, v ktorom možnosť dištančného a kombinovaného elektronického vzdelávania predstavujú významný prvok.

Strategický cieľ je v súlade s cieľom operačného programu Vzdelávanie v zmysle špecifického cieľa 1 Opatrenia 1.2 „Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti“ za účelom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti a vychádza z poznatkov uvedených v správe International Seminar „Bologna and the Challenges of e-Learning and Distance Education“, ktorá hovorí, že e-learning a dištančné vzdelávanie treba považovať za integrálnu súčasť moderných trendov vzdelávania na súčasných univerzitách.

Celkové výdavky projektu (EUR): 974990,10 EUR.