Pedogeografia a biogeografia (KGRR/FG3u/15 a KGRR/FG3/15)

Úlohou disciplíny je podať základné informácie o pedogeografii a biogeografii, ako vedných disciplínach systému fyzickogeografických vied. Oboznámiť študentov so základnou terminológiou a klasifikáciou pôd sveta a Slovenska, informovať o rozšírení, vývoji a zmenách organizmov a ich spoločenstiev v priestore a v čase. Rozšírenie pôd a spoločenstiev na Zemi. 

V rámci biogeografie je pozornosť venovaná vplyvu prostredia na život organizmov, s dôrazom na podrobnú charakteristiku ekologických faktorov a podmienok. Študenti sa oboznámia so zákonitosťami priestorovej diferenciácie biosféry, naučia sa rozlišovať jednotlivé geobiómy sveta a pochopia zákonitosti fyto- a zoo-geografického členenia v rámci Slovenska.   


Propagácia geovied (FPV/KGRR/PGEO/15)

Predmet je venovaný problematike Vied o Zemi so zameraním na geológiu a implementáciu geovedných poznatkov do pedagogickej praxe.

Učiteľ: Ján Štubňa

Úvod do geovied (FPV/KGRR/UGg/15)

Predmet je venovaný problematike Vied o Zemi so zameraním na geológiu a implementáciu geovedných poznatkov do pedagogickej praxe.

Učiteľ: Ján Štubňa

Vybrané problémy z GIS (vo verejnej správe) (FPV/KGRR/VGIS/15 a FPV/KGRR/VGISVS/15)

Súčasná doba je charakteristická neustále sa rozvíjajúcimi informačnými technológiami zasahujúcimi prakticky do všetkých oblastí života. Geografické informačné systémy (GIS) sú typickým príkladom takýchto technológií, ktoré svojou interdisciplinárnosťou ovplyvňujú všetky odvetvia a zároveň ich rozvoj vyplýva z pôsobenia viacerých vedných disciplín a praktických oblastí života. Cieľom predmetu je tvorba FG a HG máp.

Učiteľ: Jana Vojteková