Diplomový seminár 2

Predmet má za cieľ pripraviť študentov na kvalifikované získavanie, spracovanie a prezentáciu vedeckých informácií relevantných k odborným a vedeckým problémom, ktoré riešia v diplomových prácach. Študent preukáže zručnosti samostatne spracovávať odbornú a vedeckú literatúru, pripraví teoretickú koncepciu práce, získa zručnosť formulovať odborný a vedecký problém, hypotézy, metódy analýzy a vedeckého výskumu a vypracuje  projekt výskumu.