Hispanoamerická literatúra II

V nadväznosti na predmet Hispanoamerická literatúra I sa v rámci jednotlivých tém prehlbuje pohľad na dejiny literatúry latinskoamerického kontinentu v období od polovice 18. storočia do začiatku 20. storočia (neoklasicizmus, romantizmus, modernizmus, realizmus a naturalizmus). Študenti sa učia chápať literárnohistorické i kultúrne súvislosti utvárania hispanoamerickej literatúry aj ako výrazu kultúrnej identity, orientujú sa v jej vývinovej dynamike, identifikujú jej osobité znaky, a to aj v porovnaní s literatúrou európskou, predovšetkým však španielskou. Dôležitú súčasť predmetu predstavujú analýza a interpretácia určených literárnych diel.