Vybrané kapitoly z hispanofónnych literatúr II.

Cez portréty jednotlivých autorov a načítané diela (umelecká literatúra; eseje) si študent prehĺbi poznatky o španielskej literatúre 20. storočia (od 20. po 60. roky) a bude schopný interpretačne uchopiť fenomény prítomné v textoch jednotlivých autorov a usúvzťažniť ich s historickým, kultúrnym a spoločenským kontextom doby.