Bilingvizmus a jeho obraz v jazykovede 21. storočia

Predmet – výberová prednáška – je určený študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, študijné programy: učiteľstvo, editorstvo a vydavateľská prax, translatológia. Prednášky sú zamerané na: hlavné otázky aplikovanej lingvistiky (ktorá sa bilingvizmom zaoberá) z aspektu ľudskej osobnosti (asociačno-sémantická sieť, prepínanie kódov, tzv. medzijazyk); fenomén vzťahu L1 a L2;

- jazykový relativizmus a jazykový obraz sveta v konkrétnych jazykoch 

- otázka spracovania slovensko-českého bilingvizmu v slovenskej jazykovede

- otázky maďarsko-slovenského bilingvizmu v slovenskej jazykovede 

- diglosia – dve podoby slovenčiny v jazykovej praxi Slovákov ako jazykovo-národnej majority a ako jazykovo-národnej minority v podmienkach jazykových enkláv na Dolnej zemi