Účtovníctvo 2 (UEM/UC2/19)

Študent identifikuje a charakterizuje základné pojmy podvojného účtovníctva. Pozná rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov.
Zvládne riešiť základné účtovné prípady z podnikateľskej praxe.