2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 6

Seminár je zameraný na upevňovanie komplexnej cudzojazyčnej kompetencie, na zdokonaľovanie písomného a ústneho prejavu orientovaného na osobné i spoločensky závažné témy (človek a spoločnosť, ekológia, politické procesy a pod.) a na širšie spoznávanie kulturologických reálií (tradície, zvyklosti, stereotypy vnímania etnika). V oblasti prehlbovania zručnosti porozumenia počutého študenti pracujú s autentickými nahrávkami, ktoré sa dotýkajú primerane náročných

spoločenských tém s ich následným komentovaním. Osvojujú si zručnosť viesť dialóg na vedomostiam primerané odborné témy, zapájať sa do diskusie, vyjadriť a  presadiť svoj názor.

Učiteľ: Fabiano Gritti