Staroveké Grécko

Kurz má za cieľ predstaviť študentom základné informácie o starovekých dejinách Grécka, o jednotlivch historických obdobiach, o hlavných vývojových linkách, významných postávách a sporoch medzi jenotlivými aktérmi. Kurz predstaví vývoj od Mykénskeho obdobia, cez vznik poleis v archickej dobe, rozkvet v kalsickom období až po vytvorenie helenistických kráľovstiev a ich následné začlenenie do Rímskeho impéria.  Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.

Učiteľ: Emanuel Jirkal