Dejiny tlačenej knihy

Disciplína je zameraná primárne na nadobudnutie poznatkov z histórie knižného písomníctva od vynálezu kníhtlače. Ide o poznatky, ktoré sa špecifikujú na stručné dejiny formovania knižnej produkcie pred Gutenbergom a po ňom, na otázku rozširovania technológie kníhtlače či vzniku významných tlačiarní na Slovensku, ale aj na históriu formovania tlačeného písma a problematiku jeho typológie, ako aj na typy sadzby a tlačiarenských a technológií.