Metodológia a metódy výskumu marketingovej komunikácie 1

Doktorand si osvojí vedomosti o metodologických základoch kvantitatívneho výskumu v marketingovej komunikácii a mediálnej komunikácii. Dokáže rozlišovať medzi základnými typmi navzájom si konkurujúcich teórií a paradigiem. Kriticky posudzuje jednotlivé typy teórií a ich teoreticko-metodologické fundamenty. Aplikuje nadobudnuté vedomosti vo vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a príprave dizertačnej práce. Doktorand kriticky zhodnotí súčasné trendy a teoreticko-metodologické prístupy v oblasti vedeckého skúmania. Doktorand aplikuje metódy vo vlastnej bádateľskej práci.

Prebieha v ZS aj LS