Úvod do talianskej fonetiky a fonológie

Predmet je určený študentom talianskeho jazyka a jeho cieľom je v teoretickej rovine si základné delenia hlások, syláb, naučiť sa princípy delenia a skracovania slov, a z praktického hľadiska sa naučiť správne vyslovovať a z počutia prepísať talianske hlásky a slová vrátane osvojenia si pravidiel transkripcie fonetického a fonologického systému.