Didaktika slovenskej literatúry

Cieľom e-learningového kurzu je poznávanie základných teoretických východísk rozvíjania komunikačnej, čitateľskej a literárnej kompetencie žiaka a ich praktická aplikácia pri tvorbe námetov na rozvoj komunikačno-čitateľskej a literárnej kompetencie  v inštitucionálnom vzdelávaní a v mimočítankovom čítaní. Obsah disciplíny je osnovaný na poznávaní odborovej didaktiky SJL v zložke literárna výchova a na poznávaní metód rozvíjania čitateľskej a literárnej kompetencie dieťaťa mladšieho a staršieho školského veku.