Fonetika 1

Cieľom predmetu je sprostredkovanie a osvojenie si informácií o základoch nemeckej fonetiky a fonológie, prezentácia akustického stvárnenia segmentálnych javov so zreteľom na výslovnosť nemeckých samohlások a spoluhlások v porovnaní s hláskami slovenského jazyka.
Stručná osnova predmetu: podstata fonetiky a fonológie; artikulačná, akustická, auditívna fonetika; hláska-fonéma-graféma; varianty foném; fonetická transkripcia; stavba a pôsobenie rečových orgánov pri jazykovom prejave; základné kritériá klasifikácie hlások; vokály a ich klasifikácia; dvojhlásky; konsonanty a ich triedenie; porovnanie nemeckého a slovenského vokalického a konsonantického systému