Fonetika 1 NJ

Cieľom predmetu je sprostredkovanie a osvojenie si základných informácií o fonetických (fonologických) pojmoch a javoch, ktoré sú dôležité pre pochopenie nemeckého fonologického systému. Súčasťou kurzu je prezentácia akustického stvárnenia segmentálnych a suprasegmentálnych javov so zreteľom na výslovnosť nemeckých samohlások a spoluhlások v porovnaní s hláskami slovenského jazyka, na slovný a vetný prízvuk a intonáciu. Zvláštna pozornosť je venovaná asimilačným javom, ktoré často predstavujú zdroje výslovnostných chýb.
Stručná osnova predmetu: podstata fonetiky a fonológie; fonetická transkripcia; ciele výslovnostného školenia; stavba a pôsobenie rečových orgánov pri jazykovom prejave; základné kritériá klasifikácie hlások; vokály; dvojhlásky; konsonanty; porovnanie nemeckého a slovenského vokalického a konsonantického systému; koartikulácia; asimilácia; spodobovanie; aspirácia; zoskupovanie hlások do väčších rečových jednotiek: slabika, slovo, takt, vetný úsek, veta; prozodické vlastnosti: prízvuk a dôraz, prestávka, melódia vety, tempo a rytmus reči; fonetická chyba a korektúra chýb