Základné lokomócie

V kurze sa riešia otázky základných pojmov v oblasti telesnej kultúry, ich výkladu a vzniku, formovania vied o športe, organizácie a riadenia telesnej kultúry na Slovensku. Mal by poslúžiť študentom odboru telesná výchova pre rýchlu orientáciu v nových učebných odboroch ako aj naučiť ich aktívne používať odborný jazyk.

Tento kurz je zvlášť dôležitý pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, ale aj ostatných pracovníkov v oblasti rekreačného, alebo vrcholového športu, pretože umožňuje vyjadrovať sa odborne v telovýchovnej praxi a súčasne zjednocovať odborný telovýchovný jazyk všetkých, ktorí pracujú v odbore telesná výchova a šport.

Predmet je rozdelený na dve časti. Teoretická časť je  realizovaná dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom internetu a praktické cvičenia v telocvični.

Študent má k dispozícii lekcie, prílohy, úlohy, testy a diskusné fórum v každej lekcii. S lektorom je možné dohodnúť si vopred konzultačné hodiny emailom (nhalmova@ukf.sk)

K započítaniu kurzu (predmetu) je potrebné absolvovať písomný test (bude pozostávať z otázok z lekcií 9 – 12 a popisu obrázkov z lekcií 1 – 8) a minimálne 50 %-ná (známka E) úspešnosť v testoch.