Filozofická propedeutika

Kurz seminárov je úvodom do štúdia filozofie ako teoretického poznania sveta a tiež ako praktického návodu ako premýšľať, klásť otázky a hľadať odpovede na aktuálne problémy súčasnosti. Zameriava sa na základné ontologické, gnozeologické, antropologické, etické, politologické, estetické a iné problémy, na metódy skúmania filozofie a na jej kategoriálny aparát. Na vybraných problémoch sa budú demonštrovať hore uvedené roviny filozofického skúmania.