Dejiny ekonomických teórií (FPV/UMIT/DET/15)

Študent porozumie výkladu a analýze tých škôl a smerov ekonomickej teórie, ktoré výrazne ovplyvnili štruktúru a obsah modernej ekonomickej vedy a ktoré sa podieľajú aj na formovaní hospodárskej politiky štátu. Získané vedomosti aplikuje pri rozoznávaní rozličných názorov, teórií a prúdov, ktoré sa objavujú pri genéze ekonomického myslenia.

Učiteľ: Milan Maroš