Didaktika telesnej výchovy

Kurz Didaktika telesnej výchovy ponúka študentom základné teoretické poznatky a metodiku vyučovania predmetu Telesná a športová výchova. V jednotlivých kapitolách sa študenti oboznámia postupne s nasledovnými témami:

  1. DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY a JEJ MIESTO V SYSTÉME VIED
  2. TELOVÝCHOVNÝ PROCES
  3. MOTORICKÉ UČENIE
  4. PROJEKT VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE V TELESNEJ VÝCHOVE
  5. ŽIAK AKO SUBJEKT A OBJEKT VZDELÁVANIA
  6. OSOBNOSŤ UČITEĽA TELESNEJ VÝCHOVY
  7. PODMIENKY NA VYUČOVANIE PREDMETU TV
  8. RIADENIE TELOVÝCHOVNÉHO PROCESU
  9. PLÁNOVANIE TELOVÝCHOVNÉHO PROCESU
  10. ÚLOHY A CIELE PEDAGOGICKEJ PRAXE V PRÍPRAVE UČITEĽA TV