Gramatický proseminár

Študent predmetu získa hlbšie poznatky z oblasti nemeckej gramatiky s akcentom na sloveso, ako centrálnu jednotku vetnej skladby. Pamätá si rozdelenie slovies na základe morfologických, syntaktických a sémantických kritérií. V kontexte vie klasifikovať a interpretovať jednotlivé druhy slovies (slabé, silné, pomocné, spôsobové, tranzitívne, intranzitívne, reflexívne etc.) a správne ich konštruovať a aplikovať v komunikačnej činnosti (ústnej, písomnej). Absolvent predmetu dokáže naučené vedomosti o gramatických kategóriách slovesa realizovať pri osvojovaní si ďalších parciálnych častí lingvistiky vo vyšších ročníkoch štúdia.