Dynamika slovnej zásoby NJ

Študent predmetu získa poznatky z oblasti rozvoja, obohacovania odbornej slovnej zásoby nemeckého jazyka. Pamätá si základné kategórie, pozná štruktúru, funkcie a základné princípy slovotvorby a vie ich na príkladoch lexikálnych jednotiek demonštrovať (derivácia, kompozícia, konverzia). Dynamiku slovnej zásoby ovplyvňujú viaceré faktory: Jeden je kvalitatívne a druhý je kvantitatívne narastanie . Na základe teoretických poznatkov dokáže identifikovať, že slovná zásoba podlieha novým, spoločensky podmieneným komunikačným potrebám. Absolvent predmetu je schopný aplikovať svoje teoretické aj praktické vedomosti vo svojej práci v kontexte opísaných výsledkov vzdelávania.