Teoreticke zaklady pedagogiky

Zadanie na vypracovanie k tému RODINA AKO PROSTREDIE VÝCHOVY

Teoretické základy pedagogiky – bPEP (seminár)

  • Na konkrétnych príkladoch z praxe a podľa vlastnej skúsenosti uveďte pozitíva a negatíva spôsobov (štýlov) výchovy. Uveďte minimálne 3 príklady.
  • Predstavte si, že ste rodičia a vychovávate 2 deti. Jedno dieťa je v období predškolského veku, druhé v období pubescencie (pohlavie dieťaťa si zvoľte podľa vlastného uváženia). Navrhnite pravidlá spolužitia tak, aby ste zachovali funkčnosť rodiny a prispeli k výchove vašich „fiktívnych detí“.
  • Ak máte súrodenca, napíšte v čom vás ovplyvnil a ako prispel k vašej výchove? Zamyslite sa a napíšte: Čo bolo v postavení súrodenca nevýhodné? Čo naopak ste vy v tomto vzťahu získali (čo bolo vo vašom postavení výhodné)? Ak ste jedináčik, tak uveďte aké ste mali výhody a nevýhody vo svojom postavení.
  • Akým spôsobom ovplyvnilo vašu výchovu lokálne prostredie v ktorom žijete? Uveďte konkrétny príklad.
  • Analyzujte svoje rodinné prostredie a zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami: Do akej miery ovplyvnila rodina vašu výchovu, vzdelanie a socializáciu? Čo vás ovplyvnilo pozitívne? Čo vám naopak chýbalo alebo na vás pôsobilo negatívne?