Event marketing

Študent sa oboznamuje so základnými pojmami a podstatou fungovania event marketingu, ako aj špecifickými postupmi spojenými s jeho aplikáciou v marketingovej praxi. Porozumie princípom plánovania, tvorby a realizácie event marketingovej komunikačnej kampane. Rozpoznáva jednotlivé teórie, modely a štruktúry aplikované v oblasti event marketingovej komunikácie, rozlišuje medzi subkategóriami a klasifikáciami v rámci  tohto komunikačného nástroja. Analyzuje adekvátnosť jednotlivých komunikačných kampaní realizovaných v marketingovej praxi vychádzajúc zo získaných teoretických vedomostí. Aplikuje získané vedomosti o špecifických  technikách a postupoch na tvorbu vlastných marketingovo-komunikačných projektov v oblasti event marketingu. Rozvíja svoje strategické schopnosti pomocou dizajnovania komunikačných kampaní. Vďaka práci v skupine tak získava i vedomosti o sebe, svojich zručnostiach a predpokladoch na uplatnenie v marketingovej praxi.

Učiteľ: Edita Štrbová