Náprava porúch čítania a písania

Kurz je určený špeciálnym pedagógom. 

Očakávané výstupy:

Teoretické vedomosti o reedukácii a intervencii,. Študent bude vedieť projektovať ciele intervencie na základe diagnostických záverov psychológa a špeciálneho pedagóga.

Učiteľ: Erik Žovinec