Čítanie s porozumením

Na základe nácviku, rozvoja a osvojenia si receptívnej rečovej zručnosti čítanie s porozumením, vedomým využívaním osvojených techník a stratégií pri čítaní, využitím rôznych metód vedeckej analýze odborných textov ako napr. grafické označovanie textu ako príprava na jeho analýzu, konspektovanie, zhrnutie obsahu textu v zmysle autorovej intencie až po excerpovanie, im absolvent predmetu rozumie. Je schopný analyzovať podstatné celky, jednotlivé aj detailné informácie textov. V ústnom aj písomnom prejave na ne vie reagovať.