Rečové zručnosti 3

Na základe nácviku, rozvoja a osvojenia si receptívnej rečovej zručnosti počúvanie s porozumením, vedomým využívaním osvojených techník, štýlov a stratégií pri počúvaní a porozumení odborných textov, im absolvent predmetu rozumie. Je schopný sledovať a porozumieť hovoreným prejavom a odbornej komunikácii s problematikou profesie, ktorú vedú buď rodení hovoriaci alebo aj nerodení hovoriaci v nemeckom jazyku, vybavovať agendu v pracovnom a obchodnom styku. Rozumie podstatným celkom, jednotlivým aj detailným informáciám. V ústnom aj písomnom prejave na ne vie zmysluplne reagovať.