Základy prekladu 2

1. Študent si prehĺbi základné zručnosti nevyhnutné pre translačnú činnosť a dokáže tieto aplikovať pri preklade odborných textov.

2. Študent ovláda základné prekladateľské postupy a vie ich adekvátne použiť pri preklade v závislosti od funkcie, časovo-priestorových faktorov prekladu, recipienta prekladu a pod.

3. Študent dokáže identifikovať a analyzovať kultúrne špecifiká vo východiskovom texte a tieto adekvátne pretransformovať do cieľového textu.

4. Študent ovláda základné rešeršné techniky a prácu s rôznymi druhmi slovníkov a internetovými zdrojmi.

5. Študent dokáže na základe analýzy východiskového a cieľového textu rozpoznať špecifiká makro- a mikroštylistickej výstavby daného textového žánru.

6. Študent so si osvojí a rozšíri odbornú slovnú zásobu.