Úvod do teórie komunikácie

Absolvent predmetu má ucelené poznatky v oblasti teórie komunikácie. Pamätá si podstatné princípy verbálnej a neverbálnej komunikácie. Má prehľad o formách, taktikách, stratégiách, technikách, výhodách a nevýhodách verbálnej a neverbálnej komunikácie v hospodárskej praxi, o komunikačných štýloch na rozličných úrovniach, technikách aktívneho počúvania. Absolvent aplikuje teoretické poznatky teórie komunikácie vo vlastnom rečovom prejave a písomnom prejave (esej, motivačný list).