Dejiny nemeckej literatúry 1

Absolvent predmetu spozná vývinové etapy a zákonitosti staršej nemeckej literatúry od jej počiatkov po barok. Oboznámi sa s kultúrnymi, politicko-historickými a jazykovými špecifikami jej vzniku a šírenia ako aj s jej funkciami. Bude vedieť vymenovať a definovať dobovo preferované literárne žánre, najdôležitejšie diela, ich autorov a lepšie porozumie medziliterárnym súvislostiam.

Učiteľ: Ján Čakanek