Cirkevné dejiny

Predmet je zameraný na problematiku dejín kresťanských cirkví od ich počiatkov po moderné dejiny (20. storočie). Pozornosť bude venovaná nie len chronologickému vývoju, ale predovšetkým štrukturálnym
a prierezovým témam (vývoj hierarchie, cirkevná správa, vzťah ku kultúre, umeniu, vede, dobovej spoločnosti, politickej moci a podobne.). Formou seminára sa budú študenti zoznamovať s rôznorodými typmi
prameňov, prostredníctvom ktorých môžeme študovať jednotlivé čiastkové otázky cirkevných dejín.