Základy regionalistiky. Európske regióny

V rámci kurzu sa študenti oboznámia so základnými teoretickými a terminologickými aspektmi regionalistiky ako spoločenskovedného odboru skúmajúceho priestorové javy, procesy a vzťahy v rámci regiónov. Na základe získaných poznatkov dokážu primerane chápať a správne interpretovať niektoré (aj problémové) javy, ktoré sa môžu vyskytnúť v oblasti regionálnej a interregionálnej spolupráce.