Audiovizuálne médiá

Študent sa oboznámi s problematikou mediálnych systémov Slovenska a vybraných zahraničných krajín. Získa schopnosť aplikovať všeobecné teórie z oblasti mediálnej komunikácie na praktické prípady mediálnych systémov.

Učiteľ: Dana Hodinková