Dejiny nemeckej literatúry 3

Študent má ucelené poznatky v oblasti nemeckej literatúry 19. storočia, ktoré sú nevyhnutné pri ďalšom štúdiu nemeckej literatúry 20. storočia. Pamätá si literárne epochy a smery v 19. storočí ako i jednotlivých predstaviteľov a ich literárnu tvorbu. Pozná historické pozadie, filozofické, vedecké a umelecké východiská v jednotlivých epochách a ich smeroch. Má prehľad o základných literárnych pojmoch a žánroch charakteristických pre jednotlivé obdobia (napr. irónia, fragment, novela,román a pod.), taktiež rozpozná súvislosti medzi nimi a ich prelínanie sa. Pozoruje a následne porozumie charakteristickým motívom a znakom období ako romantizmus, medzi klasicizmom a  romantizmom, medzi romantizmom a realizmom, realizmus,  naturalizmus a jeho smery.Motívy a znaky dokáže analyzovať a interpretovať vo vybraných najvýznamnejších literárnych dielach jednotlivých literárnych smerov. Študent aplikuje naučené vedomosti v interpretáciách a prezentáciách týchto diel (napr. E.T.A. Hoffmann: Der goldene Topf, Sandmann, Ludwig Tieck:Der Blonde Eckbert, Joseph v.Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, Novalis: Heinrichvon Ofterdingen, Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne, Büchner: Woyzeck usw.).

Učiteľ: Eva Stranovská